15.12.2015

Korkeampaan voimapotentiaaliin pääseminen

Rakkaat mestarit, ihmiskunnan ylösnousemustavoite tällä maakokemusjaksolla on integroida yksilöllisen sieluitsen kaikki kolmannessa ja neljännessä ulottuvuudessa jäljellä olevat sielusirpaleet.

Tämä käynnistää jälleenyhdistymisen henkiseen kolmikkoonne, jumalaisen itsenne pyhään osaan, joka odottaa paluutanne viidennen ulottuvuuden ensimmäisellä alitasolla. Tämä on ihmiskunnan päätavoite tällä evoluutiokierroksella.

Muistakaa, että koko luomakunta – omniversumi kaikilla tasoilla – on kosmista energiaa, joka lähetettiin Ylimmän Luojan sydänytimestä. Tämä energia koostuu äärettömistä värähtelytaajuusmuunnelmista, jotka työntyvät toisiinsa ja jotka on kuitenkin erotettu toisistaan valotaajuusmallierolla. Luojan valo/energia sisältää kaikki luomisen komponentit ja nämä lukemattomat kylvetyt valomallit muodostavat mutkikkaasti aineellisen ilmentämisen monet tasot. Termejä joita käytetään kuvaamaan luomisen monia tasoja, kuten "ulottuvuudet" ja "aliulottuvuudet", käytetään tuomaan selkeyttä ja ymmärrystä siitä hyvin mutkikkaasta todellisuudesta, jossa koko luomakunta on olemassa.

Olemme määritelleet "evoluutiovaiheiksi" ihmiskunnan parhaillaan kokeman ylösnousemusprosessin vaiheet tai tasot. Palattuanne tasapainoon ja harmonisoiduttuanne mentaali-, tunne-, fyysisen ja eetterikehonne kolmannen ulottuvuuden värähtelykentissä, olette valmis keskittymään neljänteen ulottuvuuteen ja tunneastraalitasoihin.

Suurin osa niistä kehittyneistä sieluista joita on inkarnoitunut noin viimeisten 50 vuoden aikana, tuli kolmannen ulottuvuuden sielusirpaleet harmonisoituna ja integroituna, ja monet tulivat myös suurin osa neljännen ulottuvuuden sirpaleista integroituna. Nämä kallisarvoiset sielut suostuivat vajoamaan kolmannen/neljännen ulottuvuuden harhatiheyteen, jotta niistä voisi tulla etujoukkoa tai tiennäyttäjiä, jotka johtaisivat tietä ylöspäin spiraalina kulkevalla polulla viidennen valtakunnan sisäänastumisulottuvuuksiin. Kun nämä rohkeat valonkantajat kohotetaan, myös Maa ja ihmiskunta kohoaa.

Suurta jälleenyhdistymisjaksoa edeltää täydellinen siirtyminen pois neljännestä ihmisvaltakunnasta (neljäs ulottuvuus). Teidän on koettava ylösnousemuksen neljännen vaiheen haasteet ja testit, jotta voitte palata alun perin suunnitellulle valo- ja varjopolulle saattaaksenne loppuun kaksinaisuusmatkan. Näin tehdessänne saatte pääsyn pyhän kolmikon viidenteen valtakuntaan, joka on viidennen todellisuusulottuvuuden perusta.

(Jokaisen henkilön jälleenyhdistymisprosessi riippuu siitä negatiivisen värähtelymallien kerroksesta, jota hän kantaa sisällään monista entisistä elämistään.)

Neljännen ulottuvuusvaiheen lopussa sieluitsenne monet kolmannen/neljännen ulottuvuuden sirpaleet tai sielulaajentumat ovat palanneet alkukeskukseensa timanttiytimellisessä Jumalasolussanne. Tavoitteenne on tulla eläväksi, tietoisesti integroituneeksi ja sielun täyttämäksi persoonallisuudeksi. Sielun inspiroima mieli etsii ja välittää valaistumista. Ajan kuluessa yhdistytte korkeampaan intuitiiviseen luontoonne, mikä auttaa teitä kehittämään jalostuneemman ja laajemman havaintotavan. Neljännen kehitysvaiheen loppuunsaattaminen johtaa rakkaus/älykkyysfuusioon sielun ja persoonallisuuden välillä.

Kyllä, on mahdollista saavuttaa tämä henkinen sielutietoisuustila ollen fyysisessä astiassa. Tällä hetkellä monet tähtisiemensielut ovat lähellä tämän tavoitteen saavuttamista. Siitä tulee tavallinen tapahtuma noin seuraavien 20 vuoden kuluessa ja ihmiskunnan ylösnousemus kiihtyy tämän vuosisadan aikana. Tämä ainutlaatuinen ylösnousemusvaihe suunniteltiin ryhmäylösnousemukseksi, jonka avulla ne erikoistuneet sieluryhmät jotka tulivat yhdessä tähän aliuniversumiin, yhdistyvät vähitellen jälleen. Matka erillisyyteen on valmis ja liitytte taas kerran yhteen, kun tuotte tämän hämmästyttävän seikkailun takaisin valon ja elämän korkeampiin maailmoihin.

Opitte, että voidaksenne tulla itsenne mestariksi, teillä täytyy olla itsemääräämisoikeus, teidän täytyy olla itse-ehtoinen, itsetietoinen ja sielutietoinen.

Itsemestari on vastaanottavainen ympäröivälle ympäristölle ja tarkkailee samalla arkisia elämänkokemuksia korkeammasta näkökulmasta. Opitte, mitä merkitsee "olla maailmassa, muttei maailmasta". Sielun luonne on rakkaus. Siksi alatte kokea runsasta iloa ja säteilevää rakkautta sydämestänne/sielustanne. Teillä on edelleen henkilökohtaista ja fyysistä ahdistusta, mutta teillä on kuitenkin viisautta ja työkaluja nousta sen yläpuolelle. Sielun päätarkoitus kehoon inkarnoitumisessa ei ole oppia – se haluaa kokea. Alkuperäisessä maailmassaan sielulla on kosminen tietoisuus. Sielu ottaa fyysisen astian voidakseen kokea fyysisyyttä ja tuossa tilassa se etsii oivaltamista ja ymmärrystä fyysisen aivotietoisuuden eri asteiden kautta. Sielun täyttämän persoonallisuuden päätarkoitus on tulla tehokkaaksi niiden Jumalatietoisuuden korkeimpien taajuuksien tuomisessa fyysiselle tasolle, jotka hän voi ruumiillistaa ja säteillä maailmaan. Tämä johtaa valaistumiseen ja itsemestaruuteen.

Integrointi- ja sulautumisprosessin avulla sieluitse yhdistää hitaasti kaikki kolmannen ja neljännen ulottuvuuden sirpaleensa fyysiseen astiaan ja näin luo sielun täyttämän persoonallisuuden. Sielun tahdon ja ihmispersoonan tahdon on sekoituttava yhteen, jotta voidaan harmonisoitua Jumalatietoisuuden seuraavaksi korkeampaan tasoon. Muistakaa, että sielu on vain himmeä heijastus/osa alkuperäisestä Jumalasiemenatomistaan tässä aliuniversumissa. Sielun perimmäinen tavoite on aina ollut palata lopulta jumalaiseen tietoisuustilaan.

Ollessanne fyysisessä astiassa tässä aurinkokunnassa näinä transformaatioaikoina, paluumatkaanne aineellisuudesta sisältyy aistimisen – tai sen mitä on nimitetty tiedostamisvaiheiksi – eri aliulottuvuustasojen kokeminen ja harmonisoiminen, mikä vaatii korjaamaan ja harmonisoimaan tietoisuuden erilaiset negatiiviset ajatusmuodot monissa sielusirpaleissa, joita olette luoneet aikakausien myötä. Näin tehdessänne integroitte vähitellen nämä kallisarvoiset osanne. Ajan kuluessa integroitte tällä ylösnousemusmatkalla kaikki alemman taajuuden sielusirpaleet, joita olette luoneet. Ja olette nyt lataamassa sielutähtenne kautta kaikki sielutietoisuuden korkeamman taajuuden osat.

Supertietoinen mieli ja sielu työskentelevät harmoniassa toistensa kanssa sitten, kun henkilö alkaa herätä ja ottaa vaarin hengen sisäisestä äänestä. Sieluitse alkaa ladata tai säteillä muistisiemenatomiensa kautta mentaali- ja tunneviisautensa varastoa yksilön fyysiseen, tunne-, mentaali- ja eetteriolemukseen. Näitä tietoisuuden muistisoluja valvotaan ja kalibroidaan tarkasti, jotteivät ne ole korkeampaa taajuutta, mihin fyysinen astia pystyy mukautumaan. Näiden ajatusmuotomallien valomäärä lisääntyy vähitellen ja ne koostuvat korkeammasta energiataajuudesta, kun pyrkijä edistyy valopolulla. Valmistumisvaiheissa tapahtuu sielun ja egon halukehon/persoonallisuuden fuusiota tai tietoisuusyhdistymistä, kunnes tasapainopiste on saavutettu. Tätä kutsutaan "sieluyhdistymiseksi", jonka myötä etsijästä tulee sielun täyttämä persoonallisuus. Neljättä ulottuvuutta voitaisiin kutsua "siirtymätodellisuudeksi", sillä täällä ihmiset alkavat päästää irti kaikesta menneisyyden ehdollistumisesta. Neljännen ulottuvuuden maailma on tunteellisempi luonteeltaan ja siksi sydän ja tunneluonto alkavat olla pääfokus. Muinaisihmiset kutsuivat sitä "maya- tai harhamaailmaksi".

Ihmiskunnan kollektiivinen massatietoisuus on luonut alemmat kolme ulottuvuustasoa, jotka ovat neljännen ulottuvuuden astraalitasot, ja täällä suurin osa ihmisistä on mentaalisesti, kunnes he alkavat vähitellen kääntyä sisäänpäin ja kuunnella korkeamman sieluitsensä tönäisyjä. Egon halupersoona on tämän maailman mestarimanipuloija ja se yllyttää jatkuvasti etsimään lisää tyydytystä ja onnellisuutta aistimusten ja hankintojen avulla. Silloin kun tiedostamisen neljännen ulottuvuuden vaihe on melkein valmis, yhdistytte pyhään kolmikkoonne antakaranan kautta, joka on elämän/valon suoraa virtausta Jumalasiemenatomistanne. Tuolla hetkellä muistisiemenatomi joka on tallennettuna juurichakraan selkärangan tyvessä, alkaa vähitellen kiertää spiraalina ylöspäin, voiman valotangon kautta selkärankaa pitkin ja ankkuroituu sitten käpylisäkkeeseen. Tämä vuorostaan aktivoi käpylisäkkeessä korkeamman tiedostamisen uuden muistisiemenatomin – uuden jumalaisen suunnitelmanne tulevaa aikaa varten.

Alatte yhdistyä sisäiseen voimapotentiaaliinne, kun siirrytte neljännen ulottuvuuden ylemmille alitasoille. Aineesta tulee juoksevampaa ja siksi tulee helpommaksi ilmentää se, mitä haluatte. Tästä syystä teidän täytyy oppia olemaan päättäväinen ja keskittää ajatuksenne selkeällä aikomuksella. Teidän on elintärkeää ymmärtää, että pirstoutuneet ajatukset ovat haitallisia etenemisellenne. Eläminen läsnä olevassa hetkessä – nyt-hetkessä – on kriittinen tekijä itsemestaruuden saavuttamisessa. Tarvitaan henkistä ponnistelua voidakseen kulkea menestyksekkäästi valaistumispolkua.

Vähitellen suuri osa menneiden tapahtumien muistoistanne alkaa hävitä, kun siirrytte vaistomaisten aivojen/mielen maailmasta kosmisen tietovirran ja pyhän mielen maailmaan. Itsemestarin tärkeitä piirteitä ovat keskittynyt havaintokyky ja ajatusten, sanojen ja tekojen harmittomuus. Pyrkijänä polulla teille paljastuu suurempia ja suurempia kosmisia totuuksia. Teidän pitäisi kuitenkin tietää, että ajattoman viisauden vähäpätöisemmät periaatteet laajentuvat jatkuvasti sisältämään seuraavan olemassaolotason ainutlaatuisia sääntöjä, lakeja ja totuuksia tietoisuusylösnousemuksen loputtomassa kierrossa.

Kun valmistaudutte astumaan viidennen ulottuvuuden ympäristöön, koette tunneasenteen parantuvan ja mielen kykyjen lisääntyvän.

Teidän on tärkeää olla juoksematta karkuun "keskeneräisiä asioita" ja pysyä nyky-ympäristössänne (olosuhteenne), samalla kun päätätte, mikä "kohtalointohimonne" on (tai mikä seuraava askeleenne itsetietoisuuteen on). Teidän täytyy ratkaista ja harmonisoida merkittävät ongelmat, joita on aurakentässänne – vanhat käsillä olevat asiat. Toisin sanoen, jos kotielämänne on kaaoksessa tai jos olette tyytymätön työpaikalla tai jossain henkilökohtaisessa suhteessanne, on tehtävä sisäistä työtä, ennen kuin voitte ilmentää harmoniaa ja tasapainoa ulkoiseen elämäänne.

Tehkää inventaari ja pyrkikää löytämään, mitä oppitunteja on opittavana kustakin tilanteesta. Pyrkikää näkemään paras kaikissa ja tekemään tietoisesti asennemuutos. Jokainen ihminen jonka kanssa olette tekemisissä ja jokainen tilanne joka teille esitellään ja joka vaikuttaa teihin joka päivä, sisältää oppitunnin.

Suurin asia joka pidättelee kaikkia itsemestaruuden saavuttamisesta ja sen kauneuden, runsauden, rauhan ja harmonian vaatimisesta, mikä on jumalainen syntymäoikeus koko ihmiskunnalle, on pelko. Epäonnistumisen pelko, tuntemattoman pelko, menestymisen pelko ja siirtyminen pois nykyelämänne mukavuusalueelta.

Olemme todenneet aiemmin, että tämän elämän maasopimuksenne on loppuviimeistelyvaiheissa, ja tämä pätee jokaiseen sieluun maan päällä. Olemme todenneet, että jumalainen suunnitelma on siirtynyt seuraavaan vaiheeseen tai seuraavalle tasolle, aika loppuu ja tämä merkitsee, että jokaisen täytyy siirtyä eteenpäin ylösnousemusspiraalissa. Tämä merkitsee myös, että jokaiselle ihmiselle maan päällä annetaan tilaisuus kirjoittaa uusi galaktinen sopimus. Se merkitsee, että kirjoitatte oman tulevaisuuteenne tai se päätetään teidän puolestanne eikä tämä ole läheskään yhtä jännittävä ja täynnä mahdollisuuksia. Jokaisen ihmisen on otettava vastuu omasta menneisyydestään, nykyisyydestään ja tulevaisuudestaan. On tärkeämpää kuin koskaan tuntea itsensä.

Urheat valonkantajani, yhdellä tasolla ihmiskunnan kollektiivitietoisuus on siirtynyt syvemmälle erillisyyden tunteeseen, väkivallan pelkoon ja ahdistukseen siitä, mitä tulevaisuus pitää sisällään. Kuitenkin on toinen ihmisen kollektiivitietoisuusjoukko, josta on tulossa hallitseva, sillä sen voima kasvaa eksponentiaalisesti päivästä toiseen. Tähän tietoisuuskerrokseen leviää ehdoton rakkaus, toivo sekä halu rauhaan ja harmoniaan kaikkien ihmisten keskuudessa. Kerromme teille, että tämä toinen tietoisuusjoukko – valojoukko – voittaa pelko- ja erillisyysvarjot. Kosmoksen edistymistä evoluutiospiraalissa, korkeampaan tietoisuuteen palaamiseksi luomakunnan kaikissa osissa, ei viivytetä tai kielletä. Alatte todella ymmärtää ja sisäinen kaipaus kasvaa voimakkaammaksi ja pakottavammaksi, kun pääsette korkeammalle ja korkeammalle henkilökohtaisella pyhällä matkallanne. Tämän aliuniversumimatkan alussa olimme täydellisessä yhteisymmärryksessä ja hienovirittynneet toisimme. Yhdessä olemme hitaasti mutta varmasti palaamassa tuohon kauniiseen ykseystilaan.

Olen uskollinen ystävänne ja jatkuva seuralaisenne.

Olen arkkienkeli Mikael.

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)

Joulukuu 2015

Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jaa tämä:
toimitus

Kuudesaisti.net toimitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoite jää vain ylläpidon tietoon.

info(at)kuudesaisti.net  |  juttuvinkit ja toimitukselliset asiat: toimitus(at)kuudesaisti.net  |  
Ilmoitusmyynti: mediamyynti(at)kuudesaisti.net